Computer Communication and Network Laboratory ปลาย/2552
(CC&NL)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ


วิชานี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การรู้จักเซอร์วิซต่าง ๆ บนอินทราเน็ตอินเตอร์เน็ต รวมถึงการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเซอร์วิซเหล่านั้นได้ จะใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นหลักในการให้บริการ ส่วนที่สองคือส่วนการเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายเบื้องต้น แบบไคล์เอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ทั้งแบบโปรโตคอล TCP และ UPD และแบบ Concurrent กับแบบ Iterative โดยให้เห็นแค่ในแง่ของการส่งข้อมูลสื่อสารกันเท่านั้น จะใช้ภาษาซี บนลินุกซ์เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ส่วนสุดท้ายคือ การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายในทีนี้คงพูดถึงแค่เร้าเตอร์ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเส้นทางแบบพื้นฐาน พร้อมตัวอย่างข้อมูลการคอนฟิก