Computer Organization and Assembly Language 2550
(ASM50)

อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ


โครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
โดยเน้นไปที่หน่วยประมวลผลตระกูล Intel x86 เช่น 8088, 8086, 80x86