ประเภทของรายวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 Linux Enterprise ภาคต้น/2560รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Internet of Thing ภาคปลาย/2560บทคัดย่อ
 Embedded System (Making of Embedded Server) ภาคปลาย/2559รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Network Programming ต้น/2561รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Systems Laboratory ภาคปลาย/2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Computer Organization and Assembly Language 2550บทคัดย่อ
 Logic Circuit Laboratory ต้น/2559รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 Computer Communication and Network Laboratory ปลาย/2552รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Operating Systems ปลาย/2558บทคัดย่อ
Miscellaneous