ประเภทของรายวิชา:


Linux Enterprise ภาคต้น/2560
Teacher: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
แนวทางในติดตั้งและดูแลการให้บริการของบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตสำหรับองค์กรด้วยระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) คำสั่งพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงการดูแลและจัดการการใช้งานระบบปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของบัญชีผู้ใช้งาน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบและการปรับเพิ่มลด ทรัพยากรต่าง ๆ ของเครื่องแม่ข่าย หลักการ และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบโดเมนเนม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเขียนสคริปต์หรือโปรแกรมเพื่อช่วยจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการ และบริการต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
Internet of Thing ภาคปลาย/2560
Internet of Thing
Embedded System (Making of Embedded Server) ภาคปลาย/2559
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Embedded System (Making of Embedded Server) ภาคปลาย/2559
Network Programming ต้น/2561
Teacher: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
TCP/IP; client-server model; interprocess communications; TCP and UDP socket interfaces; daemon process; raw sockets; algorithm for client and server; network device driver.
Computer Systems Laboratory ภาคปลาย/2558
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ และโปรเซสเซอร์
Computer Organization and Assembly Language 2550
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

โครงสร้างทางคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
โดยเน้นไปที่หน่วยประมวลผลตระกูล Intel x86 เช่น 8088, 8086, 80x86

Logic Circuit Laboratory ต้น/2559
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

ออกแบบวงจรดิจิตอล ทั้งวงจรประสม (Combination) และวงจรลำดับ (Sequential)
การใช้งาน IC TTL, Logic Gate, ฟลิป-ฟลอป, วงจรสำเร็จรูป Counter/Decoder/Multiplexer/Demultiplexer, การใช้งานบอร์ดทดลองเอนกประสงค์ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนและจำลองวงจรดิจิตอล (Logic Simulation)

Computer Communication and Network Laboratory ปลาย/2552
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชานี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การรู้จักเซอร์วิซต่าง ๆ บนอินทราเน็ตอินเตอร์เน็ต รวมถึงการคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการเซอร์วิซเหล่านั้นได้ จะใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นหลักในการให้บริการ ส่วนที่สองคือส่วนการเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่ายเบื้องต้น แบบไคล์เอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ทั้งแบบโปรโตคอล TCP และ UPD และแบบ Concurrent กับแบบ Iterative โดยให้เห็นแค่ในแง่ของการส่งข้อมูลสื่อสารกันเท่านั้น จะใช้ภาษาซี บนลินุกซ์เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ส่วนสุดท้ายคือ การคอนฟิกอุปกรณ์เครือข่ายในทีนี้คงพูดถึงแค่เร้าเตอร์ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเส้นทางแบบพื้นฐาน พร้อมตัวอย่างข้อมูลการคอนฟิก 

Operating Systems ปลาย/2558
อาจารย์: วัลลภ อินทร์ฉ่ำ
เนื้อหาเกี่ยวกับ ภาพรวมของระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการคืออะไร ทำอะไรบ้าง ถูกออกแบบและมีัโครงสร้างอย่างไร การจัดการโปรเซส การทำงานร่วมกันของโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการที่จัดเก็บข้อมูล ระบบแบบกระจาย การป้องกันและความปลอดภัย ระบบ Real-Time ระบบ Multimedia ระบบปฏิบัติการ Linux ระบบปฏิบัติการ Windows