ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
Object Oriented Analysis and Design ปลาย/2561info
Game Programming ปลาย/2561info
Linux Enterprise ภาคต้น/2560info
Internet of Thing ภาคปลาย/2560info
Embedded System (Making of Embedded Server) ภาคปลาย/2559info
Network Programming ต้น/2561info
Computer Systems Laboratory ภาคปลาย/2558info
Computer Organization and Assembly Language 2550info
Logic Circuit Laboratory ต้น/2559info
Computer Communication and Network Laboratory ปลาย/2552info
Operating Systems ปลาย/2558info